Εκδοτικός πρόλογος-Μαθηματικά Υπολογιστών

Ηλίας Λυπιτάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1992)

 • Issue: 38, page 1-2

How to cite

top

Ηλίας Λυπιτάκης. "Εκδοτικός πρόλογος-Μαθηματικά Υπολογιστών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1992): 1-2. <http://eudml.org/doc/238652>.

@article{ΗλίαςΛυπιτάκης1992,
author = {Ηλίας Λυπιτάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {38},
pages = {1-2},
title = {Εκδοτικός πρόλογος-Μαθηματικά Υπολογιστών},
url = {http://eudml.org/doc/238652},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Ηλίας Λυπιτάκης
TI - Εκδοτικός πρόλογος-Μαθηματικά Υπολογιστών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1992
IS - 38
SP - 1
EP - 2
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238652
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.