Οι υπολογιστές και τα μαθηματικά.

Κατερίνα Γ. Βερροίου

Ευκλείδης Γ (1989)

 • Issue: 23, page 60-66

How to cite

top

Κατερίνα Γ. Βερροίου. "Οι υπολογιστές και τα μαθηματικά.." Ευκλείδης Γ (1989): 60-66. <http://eudml.org/doc/238662>.

@article{ΚατερίναΓ1989,
author = {Κατερίνα Γ. Βερροίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {23},
pages = {60-66},
title = {Οι υπολογιστές και τα μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/238662},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Κατερίνα Γ. Βερροίου
TI - Οι υπολογιστές και τα μαθηματικά.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1989
IS - 23
SP - 60
EP - 66
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238662
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.