Κάποια ερωτήματα στη θεωρητική γεωμετρία του Λυκείου

Κ. Μακρής

Ευκλείδης Γ (1995)

 • Issue: 42, page 1-15

How to cite

top

Κ. Μακρής. "Κάποια ερωτήματα στη θεωρητική γεωμετρία του Λυκείου." Ευκλείδης Γ (1995): 1-15. <http://eudml.org/doc/238664>.

@article{Κ1995,
author = {Κ. Μακρής},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {42},
pages = {1-15},
title = {Κάποια ερωτήματα στη θεωρητική γεωμετρία του Λυκείου},
url = {http://eudml.org/doc/238664},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Μακρής
TI - Κάποια ερωτήματα στη θεωρητική γεωμετρία του Λυκείου
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1995
IS - 42
SP - 1
EP - 15
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238664
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.