Λύσεις τεύχους 4 τόμος ΙΕ_

New Author

Ευκλείδης Α (1986-1987)

 • Issue: 1, page 26-27

How to cite

top

New Author. "Λύσεις τεύχους 4 τόμος ΙΕ_." Ευκλείδης Α (1986-1987): 26-27. <http://eudml.org/doc/238668>.

@article{NewAuthor1986-1987,
author = {New Author},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {1},
pages = {26-27},
title = {Λύσεις τεύχους 4 τόμος ΙΕ\_},
url = {http://eudml.org/doc/238668},
year = {1986-1987},
}

TY - JOUR
AU - New Author
TI - Λύσεις τεύχους 4 τόμος ΙΕ_
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1986-1987
IS - 1
SP - 26
EP - 27
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238668
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.