Οι πεποιθήσεις και πως αυτές επηρεάζουν την επίδοση στα Μαθηματικά

Θ. Κομπιλάκος; J. Garofalo; Β. Βαλάρης

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 39, page 103-109

How to cite

top

Θ. Κομπιλάκος, J. Garofalo, and Β. Βαλάρης. "Οι πεποιθήσεις και πως αυτές επηρεάζουν την επίδοση στα Μαθηματικά." Ευκλείδης Γ (1994): 103-109. <http://eudml.org/doc/238670>.

@article{Θ1994,
author = {Θ. Κομπιλάκος, J. Garofalo, Β. Βαλάρης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {39},
pages = {103-109},
title = {Οι πεποιθήσεις και πως αυτές επηρεάζουν την επίδοση στα Μαθηματικά},
url = {http://eudml.org/doc/238670},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Θ. Κομπιλάκος
AU - J. Garofalo
AU - Β. Βαλάρης
TI - Οι πεποιθήσεις και πως αυτές επηρεάζουν την επίδοση στα Μαθηματικά
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 39
SP - 103
EP - 109
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238670
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.