Γεωμετρικές δομές σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες

Ε. Ηλιόπουλος

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965)

 • Issue: 06IIB, page 372-382
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ε. Ηλιόπουλος. "Γεωμετρικές δομές σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965): 372-382. <http://eudml.org/doc/238672>.

@article{Ε1965,
author = {Ε. Ηλιόπουλος},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {06IIB},
pages = {372-382},
title = {Γεωμετρικές δομές σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες},
url = {http://eudml.org/doc/238672},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Ε. Ηλιόπουλος
TI - Γεωμετρικές δομές σε Διαφορίσιμες Πολλαπλότητες
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1965
IS - 06IIB
SP - 372
EP - 382
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238672
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.