Αξιολόγηση των Γνώσεων των Μαθητών στα Μαθηματικά κατά την είσοδό τους στο Λύκειο.

Σ. Μάκρας; Μ. Σαλίχος

Ευκλείδης Γ (1991)

 • Issue: 30-31, page 42-60

How to cite

top

Σ. Μάκρας, and Μ. Σαλίχος. "Αξιολόγηση των Γνώσεων των Μαθητών στα Μαθηματικά κατά την είσοδό τους στο Λύκειο.." Ευκλείδης Γ (1991): 42-60. <http://eudml.org/doc/238681>.

@article{Σ1991,
author = {Σ. Μάκρας, Μ. Σαλίχος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {30-31},
pages = {42-60},
title = {Αξιολόγηση των Γνώσεων των Μαθητών στα Μαθηματικά κατά την είσοδό τους στο Λύκειο.},
url = {http://eudml.org/doc/238681},
year = {1991},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Μάκρας
AU - Μ. Σαλίχος
TI - Αξιολόγηση των Γνώσεων των Μαθητών στα Μαθηματικά κατά την είσοδό τους στο Λύκειο.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1991
IS - 30-31
SP - 42
EP - 60
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238681
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.