Αξιολόγηση Μαθηματικών ικανοτήτων: Μία έρευνα στους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ.

Α. Οικονόμου; Μ. Καλδρυμίδου

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 67-68

How to cite

top

Α. Οικονόμου, and Μ. Καλδρυμίδου. "Αξιολόγηση Μαθηματικών ικανοτήτων: Μία έρευνα στους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ.." Ευκλείδης Γ (1992): 67-68. <http://eudml.org/doc/238687>.

@article{Α1992,
author = {Α. Οικονόμου, Μ. Καλδρυμίδου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {67-68},
title = {Αξιολόγηση Μαθηματικών ικανοτήτων: Μία έρευνα στους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ.},
url = {http://eudml.org/doc/238687},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Α. Οικονόμου
AU - Μ. Καλδρυμίδου
TI - Αξιολόγηση Μαθηματικών ικανοτήτων: Μία έρευνα στους νεοεισαγόμενους σπουδαστές του Τ.Ε.Ι.Θ.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 67
EP - 68
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238687
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.