Η αλληλογραφία μας+++

Συντακτική Επιτροπή

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 4, page 128-128

How to cite

top

Συντακτική Επιτροπή. "Η αλληλογραφία μας+++." Ευκλείδης Α (1985-1986): 128-128. <http://eudml.org/doc/238692>.

@article{ΣυντακτικήΕπιτροπή1985-1986,
author = {Συντακτική Επιτροπή},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {4},
pages = {128-128},
title = {Η αλληλογραφία μας+++},
url = {http://eudml.org/doc/238692},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Συντακτική Επιτροπή
TI - Η αλληλογραφία μας+++
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 4
SP - 128
EP - 128
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238692
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.