Ασκήσεις δια την δ΄τάξιν

Άγνωστος Συγγραφέας

Ευκλείδης (1973-1974)

 • Issue: 06, page 17-18

How to cite

top

Άγνωστος Συγγραφέας. "Ασκήσεις δια την δ΄τάξιν." Ευκλείδης (1973-1974): 17-18. <http://eudml.org/doc/238700>.

@article{ΆγνωστοςΣυγγραφέας1973-1974,
author = {Άγνωστος Συγγραφέας},
journal = {Ευκλείδης},
language = {gre},
number = {06},
pages = {17-18},
title = {Ασκήσεις δια την δ΄τάξιν},
url = {http://eudml.org/doc/238700},
year = {1973-1974},
}

TY - JOUR
AU - Άγνωστος Συγγραφέας
TI - Ασκήσεις δια την δ΄τάξιν
JO - Ευκλείδης
PY - 1973-1974
IS - 06
SP - 17
EP - 18
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238700
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.