Η Αντιμετώπιση του Λάθους από τον Καθηγητή των Μαθηματικών

Πέτρος Οικονόμου

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 27, page 79-94

How to cite

top

Πέτρος Οικονόμου. "Η Αντιμετώπιση του Λάθους από τον Καθηγητή των Μαθηματικών." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 79-94. <http://eudml.org/doc/238708>.

@article{ΠέτροςΟικονόμου1984,
author = {Πέτρος Οικονόμου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {27},
pages = {79-94},
title = {Η Αντιμετώπιση του Λάθους από τον Καθηγητή των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/238708},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Πέτρος Οικονόμου
TI - Η Αντιμετώπιση του Λάθους από τον Καθηγητή των Μαθηματικών
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 27
SP - 79
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238708
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.