Μια προσπάθεια αλλαγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.

Άννα Μπούφη

Μαθηματική Επιθεώρηση (1995)

 • Issue: 43, page 49-65

How to cite

top

Άννα Μπούφη. "Μια προσπάθεια αλλαγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1995): 49-65. <http://eudml.org/doc/238710>.

@article{ΆνναΜπούφη1995,
author = {Άννα Μπούφη},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {43},
pages = {49-65},
title = {Μια προσπάθεια αλλαγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/238710},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Άννα Μπούφη
TI - Μια προσπάθεια αλλαγής του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1995
IS - 43
SP - 49
EP - 65
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238710
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.