Η διδασκαλία των υπολογιστών στη Βουλγαρία

Emilia Angelova Velikova

Μαθηματική Επιθεώρηση (1989)

 • Issue: 36, page 80-83

How to cite

top

Emilia Angelova Velikova. "Η διδασκαλία των υπολογιστών στη Βουλγαρία." Μαθηματική Επιθεώρηση (1989): 80-83. <http://eudml.org/doc/238716>.

@article{EmiliaAngelovaVelikova1989,
author = {Emilia Angelova Velikova},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {36},
pages = {80-83},
title = {Η διδασκαλία των υπολογιστών στη Βουλγαρία},
url = {http://eudml.org/doc/238716},
year = {1989},
}

TY - JOUR
AU - Emilia Angelova Velikova
TI - Η διδασκαλία των υπολογιστών στη Βουλγαρία
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1989
IS - 36
SP - 80
EP - 83
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238716
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.