Το πρόβλημα των Τεσσάρων Χρωμάτων και οι Φιλοσοφικές του Διαστάσεις.

Μπάμπη Τουμάση

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 26, page 32-61

How to cite

top

Μπάμπη Τουμάση. "Το πρόβλημα των Τεσσάρων Χρωμάτων και οι Φιλοσοφικές του Διαστάσεις.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 32-61. <http://eudml.org/doc/238721>.

@article{ΜπάμπηΤουμάση1984,
author = {Μπάμπη Τουμάση},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {26},
pages = {32-61},
title = {Το πρόβλημα των Τεσσάρων Χρωμάτων και οι Φιλοσοφικές του Διαστάσεις.},
url = {http://eudml.org/doc/238721},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Μπάμπη Τουμάση
TI - Το πρόβλημα των Τεσσάρων Χρωμάτων και οι Φιλοσοφικές του Διαστάσεις.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 26
SP - 32
EP - 61
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238721
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.