Η κατάσταση της στοιχειώδους μαθηματικής παιδείας στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα από την Άλωση έως και τον 17ο αιώνα.

Γ. Καράς; Ι. Βελούδας; Μ. Τερδήμου

Ευκλείδης Γ (1994)

 • Issue: 40-41, page 15-31

How to cite

top

Γ. Καράς, Ι. Βελούδας, and Μ. Τερδήμου. "Η κατάσταση της στοιχειώδους μαθηματικής παιδείας στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα από την Άλωση έως και τον 17ο αιώνα.." Ευκλείδης Γ (1994): 15-31. <http://eudml.org/doc/238728>.

@article{Γ1994,
author = {Γ. Καράς, Ι. Βελούδας, Μ. Τερδήμου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {40-41},
pages = {15-31},
title = {Η κατάσταση της στοιχειώδους μαθηματικής παιδείας στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα από την Άλωση έως και τον 17ο αιώνα.},
url = {http://eudml.org/doc/238728},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Καράς
AU - Ι. Βελούδας
AU - Μ. Τερδήμου
TI - Η κατάσταση της στοιχειώδους μαθηματικής παιδείας στην Τουρκοκρατούμενη Ελλάδα από την Άλωση έως και τον 17ο αιώνα.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1994
IS - 40-41
SP - 15
EP - 31
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238728
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.