Τεχνικές και Προγράμματα που Χρησιμοποιούνται με Στόχο τη Βελτίωση των Στάσεων των Μαθητών Απέναντι στα Μαθηματικά.

Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου

Ευκλείδης Γ (1990)

 • Issue: 26, page 60-65

How to cite

top

Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου. "Τεχνικές και Προγράμματα που Χρησιμοποιούνται με Στόχο τη Βελτίωση των Στάσεων των Μαθητών Απέναντι στα Μαθηματικά.." Ευκλείδης Γ (1990): 60-65. <http://eudml.org/doc/238731>.

@article{ΑπόστολοςΙ1990,
author = {Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {26},
pages = {60-65},
title = {Τεχνικές και Προγράμματα που Χρησιμοποιούνται με Στόχο τη Βελτίωση των Στάσεων των Μαθητών Απέναντι στα Μαθηματικά.},
url = {http://eudml.org/doc/238731},
year = {1990},
}

TY - JOUR
AU - Απόστολος Ι. Χατζηγεωργίου
TI - Τεχνικές και Προγράμματα που Χρησιμοποιούνται με Στόχο τη Βελτίωση των Στάσεων των Μαθητών Απέναντι στα Μαθηματικά.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1990
IS - 26
SP - 60
EP - 65
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238731
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.