Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών

Ι. Γ. Αυδή

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1961)

 • Issue: 02B, page 45-116
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Ι. Γ. Αυδή. "Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1961): 45-116. <http://eudml.org/doc/238739>.

@article{Ι1961,
author = {Ι. Γ. Αυδή},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {02B},
pages = {45-116},
title = {Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών},
url = {http://eudml.org/doc/238739},
year = {1961},
}

TY - JOUR
AU - Ι. Γ. Αυδή
TI - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1961
IS - 02B
SP - 45
EP - 116
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238739
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.