Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού για την έννοια της Πιθανότητας.

Καφούση Σόνια

Μαθηματική Επιθεώρηση (1999)

 • Issue: 52, page 31-41

How to cite

top

Καφούση Σόνια. "Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού για την έννοια της Πιθανότητας.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1999): 31-41. <http://eudml.org/doc/238741>.

@article{ΚαφούσηΣόνια1999,
author = {Καφούση Σόνια},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {52},
pages = {31-41},
title = {Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού για την έννοια της Πιθανότητας.},
url = {http://eudml.org/doc/238741},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Καφούση Σόνια
TI - Οι ιδέες των παιδιών της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δημοτικού για την έννοια της Πιθανότητας.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1999
IS - 52
SP - 31
EP - 41
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238741
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.