Θεωρήματα Υπάρξεως για μη Γραμμικές Τυχαίες Εξισώσεις

Δημητρίου Κραββαρίτης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 14, page 50-57

How to cite

top

Δημητρίου Κραββαρίτης. "Θεωρήματα Υπάρξεως για μη Γραμμικές Τυχαίες Εξισώσεις." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 50-57. <http://eudml.org/doc/238747>.

@article{ΔημητρίουΚραββαρίτης1979,
author = {Δημητρίου Κραββαρίτης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {14},
pages = {50-57},
title = {Θεωρήματα Υπάρξεως για μη Γραμμικές Τυχαίες Εξισώσεις},
url = {http://eudml.org/doc/238747},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Δημητρίου Κραββαρίτης
TI - Θεωρήματα Υπάρξεως για μη Γραμμικές Τυχαίες Εξισώσεις
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 14
SP - 50
EP - 57
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238747
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.