Συνάρτηση Ελαχιστοποίησης Κόστους για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων -Καθορισμός Μεταβλητών και Συντελεστών Επίδρασης

Β. Ζάνου

Μαθηματική Επιθεώρηση (2003)

 • Issue: 60, page 20-30

How to cite

top

Β. Ζάνου. "Συνάρτηση Ελαχιστοποίησης Κόστους για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων -Καθορισμός Μεταβλητών και Συντελεστών Επίδρασης." Μαθηματική Επιθεώρηση (2003): 20-30. <http://eudml.org/doc/238748>.

@article{Β2003,
author = {Β. Ζάνου},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {60},
pages = {20-30},
title = {Συνάρτηση Ελαχιστοποίησης Κόστους για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων -Καθορισμός Μεταβλητών και Συντελεστών Επίδρασης},
url = {http://eudml.org/doc/238748},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Β. Ζάνου
TI - Συνάρτηση Ελαχιστοποίησης Κόστους για τον Έλεγχο της Ρύπανσης των Υδάτων -Καθορισμός Μεταβλητών και Συντελεστών Επίδρασης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2003
IS - 60
SP - 20
EP - 30
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238748
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.