Ειδικές περιπτώσεις και εφαρμογές ενός στοχαστικού μοντέλου στη διοίκσηση κινδύνου

Γεώργιος Δημάκος; Αγγελική Βουδούρη; Ευάγγελος Κούκλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 46, page 26-42

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος, Αγγελική Βουδούρη, and Ευάγγελος Κούκλης. "Ειδικές περιπτώσεις και εφαρμογές ενός στοχαστικού μοντέλου στη διοίκσηση κινδύνου." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 26-42. <http://eudml.org/doc/238760>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1996,
author = {Γεώργιος Δημάκος, Αγγελική Βουδούρη, Ευάγγελος Κούκλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {46},
pages = {26-42},
title = {Ειδικές περιπτώσεις και εφαρμογές ενός στοχαστικού μοντέλου στη διοίκσηση κινδύνου},
url = {http://eudml.org/doc/238760},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
AU - Αγγελική Βουδούρη
AU - Ευάγγελος Κούκλης
TI - Ειδικές περιπτώσεις και εφαρμογές ενός στοχαστικού μοντέλου στη διοίκσηση κινδύνου
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 46
SP - 26
EP - 42
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238760
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.