Οι μεταβλητές σε σχέση με την έννοια της συνάρτησης

Θωμάς Βασάκος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1996)

 • Issue: 46, page 50-59

How to cite

top

Θωμάς Βασάκος. "Οι μεταβλητές σε σχέση με την έννοια της συνάρτησης." Μαθηματική Επιθεώρηση (1996): 50-59. <http://eudml.org/doc/238762>.

@article{ΘωμάςΒασάκος1996,
author = {Θωμάς Βασάκος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {46},
pages = {50-59},
title = {Οι μεταβλητές σε σχέση με την έννοια της συνάρτησης},
url = {http://eudml.org/doc/238762},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Βασάκος
TI - Οι μεταβλητές σε σχέση με την έννοια της συνάρτησης
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1996
IS - 46
SP - 50
EP - 59
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238762
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.