Η εις άτοπον απαγωγή.

Μιχαήλ. Κ. Κωβαίος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1981)

 • Issue: 21, page 65-94

How to cite

top

Μιχαήλ. Κ. Κωβαίος. "Η εις άτοπον απαγωγή.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1981): 65-94. <http://eudml.org/doc/238770>.

@article{Μιχαήλ1981,
author = {Μιχαήλ. Κ. Κωβαίος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {21},
pages = {65-94},
title = {Η εις άτοπον απαγωγή.},
url = {http://eudml.org/doc/238770},
year = {1981},
}

TY - JOUR
AU - Μιχαήλ. Κ. Κωβαίος
TI - Η εις άτοπον απαγωγή.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1981
IS - 21
SP - 65
EP - 94
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238770
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.