Μαθηματικοί Διαγωνισμοί ¨μη ολυμπιακού τύπου¨-Ο μαθηματικός διαγωνισμός Miκlόs Schweitzer.

Γεώργιος Ευαγγελόπουλος

Ευκλείδης Γ (2003)

 • Issue: 59, page 98-106

How to cite

top

Γεώργιος Ευαγγελόπουλος. "Μαθηματικοί Διαγωνισμοί ¨μη ολυμπιακού τύπου¨-Ο μαθηματικός διαγωνισμός Miκlόs Schweitzer.." Ευκλείδης Γ (2003): 98-106. <http://eudml.org/doc/238771>.

@article{ΓεώργιοςΕυαγγελόπουλος2003,
author = {Γεώργιος Ευαγγελόπουλος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {59},
pages = {98-106},
title = {Μαθηματικοί Διαγωνισμοί ¨μη ολυμπιακού τύπου¨-Ο μαθηματικός διαγωνισμός Miκlόs Schweitzer.},
url = {http://eudml.org/doc/238771},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Ευαγγελόπουλος
TI - Μαθηματικοί Διαγωνισμοί ¨μη ολυμπιακού τύπου¨-Ο μαθηματικός διαγωνισμός Miκlόs Schweitzer.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2003
IS - 59
SP - 98
EP - 106
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238771
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.