Ανισότητες

Arthur Engel

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 17, page 117-143

How to cite

top

Arthur Engel. "Ανισότητες." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 117-143. <http://eudml.org/doc/238780>.

@article{ArthurEngel1980,
author = {Arthur Engel},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {17},
pages = {117-143},
title = {Ανισότητες},
url = {http://eudml.org/doc/238780},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Arthur Engel
TI - Ανισότητες
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 17
SP - 117
EP - 143
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238780
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.