Εισαγωγή σε μια Γενική Θεωρία Ανισοτήτων.

Μανόλης Στ. Κατσοπρινάκης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1983)

 • Issue: 25, page 64-84

How to cite

top

Μανόλης Στ. Κατσοπρινάκης. "Εισαγωγή σε μια Γενική Θεωρία Ανισοτήτων.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1983): 64-84. <http://eudml.org/doc/238790>.

@article{ΜανόληςΣτ1983,
author = {Μανόλης Στ. Κατσοπρινάκης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {25},
pages = {64-84},
title = {Εισαγωγή σε μια Γενική Θεωρία Ανισοτήτων.},
url = {http://eudml.org/doc/238790},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Μανόλης Στ. Κατσοπρινάκης
TI - Εισαγωγή σε μια Γενική Θεωρία Ανισοτήτων.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1983
IS - 25
SP - 64
EP - 84
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238790
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.