Εναλλακτικές διδακτικές -μαθησιακές προσεγγίσεις για ένα σύγχρονο Εννιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ). Αξιοποιώντας την 20ετή εμπειρία της Αυστραλίας.

Α. Μπαρκάτσας

Ευκλείδης Γ (2002)

 • Issue: 58, page 5-21

How to cite

top

Α. Μπαρκάτσας. "Εναλλακτικές διδακτικές -μαθησιακές προσεγγίσεις για ένα σύγχρονο Εννιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ). Αξιοποιώντας την 20ετή εμπειρία της Αυστραλίας.." Ευκλείδης Γ (2002): 5-21. <http://eudml.org/doc/238796>.

@article{Α2002,
author = {Α. Μπαρκάτσας},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {58},
pages = {5-21},
title = {Εναλλακτικές διδακτικές -μαθησιακές προσεγγίσεις για ένα σύγχρονο Εννιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ). Αξιοποιώντας την 20ετή εμπειρία της Αυστραλίας.},
url = {http://eudml.org/doc/238796},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Α. Μπαρκάτσας
TI - Εναλλακτικές διδακτικές -μαθησιακές προσεγγίσεις για ένα σύγχρονο Εννιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΕΠΠΣ). Αξιοποιώντας την 20ετή εμπειρία της Αυστραλίας.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 2002
IS - 58
SP - 5
EP - 21
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238796
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.