Οι αντιλήψεις των μαθητών της Α΄ λυκείου για τη μεταβλητή

Μαθηματική Επιθεώρηση (2004)

 • Issue: 62, page 57-71

How to cite

top

"Οι αντιλήψεις των μαθητών της Α΄ λυκείου για τη μεταβλητή." Μαθηματική Επιθεώρηση (2004): 57-71. <http://eudml.org/doc/238798>.

@article{Unknown2004,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {62},
pages = {57-71},
title = {Οι αντιλήψεις των μαθητών της Α΄ λυκείου για τη μεταβλητή},
url = {http://eudml.org/doc/238798},
year = {2004},
}

TY - JOUR
TI - Οι αντιλήψεις των μαθητών της Α΄ λυκείου για τη μεταβλητή
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2004
IS - 62
SP - 57
EP - 71
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238798
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.