Οι καμπύλες σαν πολλαπλότητες

Σπύρος Χαραλαμπόπουλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 47, page 13-36

How to cite

top

Σπύρος Χαραλαμπόπουλος. "Οι καμπύλες σαν πολλαπλότητες." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 13-36. <http://eudml.org/doc/238804>.

@article{ΣπύροςΧαραλαμπόπουλος1997,
author = {Σπύρος Χαραλαμπόπουλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {47},
pages = {13-36},
title = {Οι καμπύλες σαν πολλαπλότητες},
url = {http://eudml.org/doc/238804},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Σπύρος Χαραλαμπόπουλος
TI - Οι καμπύλες σαν πολλαπλότητες
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 47
SP - 13
EP - 36
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238804
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.