Περί μιας Ισοτιμίας και περί ενός Πρακτικού Κανόνα για την Εύρεση της Ανώτατης Δύναμης του Πρώτου p της Διαίρεσης του Διωνυμικού Συντελεστή (Α/Β)

Γ. Σ. Καζαντζίδης

Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965)

 • Issue: 06IIB, page 358-360
 • ISSN: 0072-7466

How to cite

top

Γ. Σ. Καζαντζίδης. "Περί μιας Ισοτιμίας και περί ενός Πρακτικού Κανόνα για την Εύρεση της Ανώτατης Δύναμης του Πρώτου p της Διαίρεσης του Διωνυμικού Συντελεστή (Α/Β)." Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας (1965): 358-360. <http://eudml.org/doc/238811>.

@article{Γ1965,
author = {Γ. Σ. Καζαντζίδης},
journal = {Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας},
language = {gre},
number = {06IIB},
pages = {358-360},
title = {Περί μιας Ισοτιμίας και περί ενός Πρακτικού Κανόνα για την Εύρεση της Ανώτατης Δύναμης του Πρώτου p της Διαίρεσης του Διωνυμικού Συντελεστή (Α/Β)},
url = {http://eudml.org/doc/238811},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Σ. Καζαντζίδης
TI - Περί μιας Ισοτιμίας και περί ενός Πρακτικού Κανόνα για την Εύρεση της Ανώτατης Δύναμης του Πρώτου p της Διαίρεσης του Διωνυμικού Συντελεστή (Α/Β)
JO - Δελτίο της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας
PY - 1965
IS - 06IIB
SP - 358
EP - 360
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238811
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.