Τριγωνομετρία (Αναζητώντας τις ρίζες της)

Χρήστος Λαζαρίδης

Ευκλείδης Α (1985-1986)

 • Issue: 2, page 22-25

How to cite

top

Χρήστος Λαζαρίδης. "Τριγωνομετρία (Αναζητώντας τις ρίζες της)." Ευκλείδης Α (1985-1986): 22-25. <http://eudml.org/doc/238814>.

@article{ΧρήστοςΛαζαρίδης1985-1986,
author = {Χρήστος Λαζαρίδης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {2},
pages = {22-25},
title = {Τριγωνομετρία (Αναζητώντας τις ρίζες της)},
url = {http://eudml.org/doc/238814},
year = {1985-1986},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Λαζαρίδης
TI - Τριγωνομετρία (Αναζητώντας τις ρίζες της)
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1985-1986
IS - 2
SP - 22
EP - 25
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238814
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.