Εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων

Γιώργος Ν. Τζιαφέτας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 17, page 33-47

How to cite

top

Γιώργος Ν. Τζιαφέτας. "Εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 33-47. <http://eudml.org/doc/238816>.

@article{ΓιώργοςΝ1980,
author = {Γιώργος Ν. Τζιαφέτας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {17},
pages = {33-47},
title = {Εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων},
url = {http://eudml.org/doc/238816},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Ν. Τζιαφέτας
TI - Εφαρμογές των Μαρκοβιανών Αλυσίδων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 17
SP - 33
EP - 47
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238816
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.