Για τη Β΄ Τάξη. Συναρτήσεις-Αναλογίες.

Γ. Ωραιόπουλος; Π. Μαρουσάκης

Ευκλείδης Α (1989-1990)

 • Issue: 3, page 94-105

How to cite

top

Γ. Ωραιόπουλος, and Π. Μαρουσάκης. "Για τη Β΄ Τάξη. Συναρτήσεις-Αναλογίες.." Ευκλείδης Α (1989-1990): 94-105. <http://eudml.org/doc/238819>.

@article{Γ1989-1990,
author = {Γ. Ωραιόπουλος, Π. Μαρουσάκης},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {3},
pages = {94-105},
title = {Για τη Β΄ Τάξη. Συναρτήσεις-Αναλογίες.},
url = {http://eudml.org/doc/238819},
year = {1989-1990},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Ωραιόπουλος
AU - Π. Μαρουσάκης
TI - Για τη Β΄ Τάξη. Συναρτήσεις-Αναλογίες.
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1989-1990
IS - 3
SP - 94
EP - 105
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238819
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.