Πιθανότητα: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη

Σταύρος Παπασταυρίδης

Ευκλείδης Γ (1985-86)

 • Issue: 10, page 9-19

How to cite

top

Σταύρος Παπασταυρίδης. "Πιθανότητα: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη." Ευκλείδης Γ (1985-86): 9-19. <http://eudml.org/doc/238820>.

@article{ΣταύροςΠαπασταυρίδης1985-86,
author = {Σταύρος Παπασταυρίδης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {10},
pages = {9-19},
title = {Πιθανότητα: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη},
url = {http://eudml.org/doc/238820},
year = {1985-86},
}

TY - JOUR
AU - Σταύρος Παπασταυρίδης
TI - Πιθανότητα: Ιστορία, Θεωρία και Πράξη
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985-86
IS - 10
SP - 9
EP - 19
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238820
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.