Βασικές Μαθηματικές γνώσεις νεοεισαγόμενων στα Τ.Ε.Ι.

Κ. Αναστασίου; Α. Οικονόμου

Ευκλείδης Γ (1992)

 • Issue: 33-34-35, page 59-66

How to cite

top

Κ. Αναστασίου, and Α. Οικονόμου. "Βασικές Μαθηματικές γνώσεις νεοεισαγόμενων στα Τ.Ε.Ι.." Ευκλείδης Γ (1992): 59-66. <http://eudml.org/doc/238822>.

@article{Κ1992,
author = {Κ. Αναστασίου, Α. Οικονόμου},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {33-34-35},
pages = {59-66},
title = {Βασικές Μαθηματικές γνώσεις νεοεισαγόμενων στα Τ.Ε.Ι.},
url = {http://eudml.org/doc/238822},
year = {1992},
}

TY - JOUR
AU - Κ. Αναστασίου
AU - Α. Οικονόμου
TI - Βασικές Μαθηματικές γνώσεις νεοεισαγόμενων στα Τ.Ε.Ι.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1992
IS - 33-34-35
SP - 59
EP - 66
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238822
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.