Προσδιορισμός του αναγκαίου μεγέθους αύξησης των πωλήσεων το οποίο απαιτείται για να διασφαλιστούν τα έσοδα των επιχειρήσεων από την παροχή εκπτώσεων

Ιωάννης Κεχαγιάς; Άννα Μερίκα; Ανδρέας Μερίκας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 47, page 3-12

How to cite

top

Ιωάννης Κεχαγιάς, Άννα Μερίκα, and Ανδρέας Μερίκας. "Προσδιορισμός του αναγκαίου μεγέθους αύξησης των πωλήσεων το οποίο απαιτείται για να διασφαλιστούν τα έσοδα των επιχειρήσεων από την παροχή εκπτώσεων." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 3-12. <http://eudml.org/doc/238823>.

@article{ΙωάννηςΚεχαγιάς1997,
author = {Ιωάννης Κεχαγιάς, Άννα Μερίκα, Ανδρέας Μερίκας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {47},
pages = {3-12},
title = {Προσδιορισμός του αναγκαίου μεγέθους αύξησης των πωλήσεων το οποίο απαιτείται για να διασφαλιστούν τα έσοδα των επιχειρήσεων από την παροχή εκπτώσεων},
url = {http://eudml.org/doc/238823},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Κεχαγιάς
AU - Άννα Μερίκα
AU - Ανδρέας Μερίκας
TI - Προσδιορισμός του αναγκαίου μεγέθους αύξησης των πωλήσεων το οποίο απαιτείται για να διασφαλιστούν τα έσοδα των επιχειρήσεων από την παροχή εκπτώσεων
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 47
SP - 3
EP - 12
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238823
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.