Για τη Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη

Χρήστος Κισκύρας; Άννη Γιαννίκου

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 137-141

How to cite

top

Χρήστος Κισκύρας, and Άννη Γιαννίκου. "Για τη Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη." Ευκλείδης Α (1977-1978): 137-141. <http://eudml.org/doc/238828>.

@article{ΧρήστοςΚισκύρας1977-1978,
author = {Χρήστος Κισκύρας, Άννη Γιαννίκου},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {137-141},
title = {Για τη Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη},
url = {http://eudml.org/doc/238828},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Χρήστος Κισκύρας
AU - Άννη Γιαννίκου
TI - Για τη Α τάξη : Λύσεις μερικών ασκήσεων από τα προηγούμενα τεύχη
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 137
EP - 141
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238828
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.