Μαθηματικά Μοντέλα Διεθνών Ανταγωνισμών στους εξοπλισμούς.

Δημήτρης Ν. Χασάπης

Μαθηματική Επιθεώρηση (1980)

 • Issue: 17, page 63-83

How to cite

top

Δημήτρης Ν. Χασάπης. "Μαθηματικά Μοντέλα Διεθνών Ανταγωνισμών στους εξοπλισμούς.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1980): 63-83. <http://eudml.org/doc/238835>.

@article{ΔημήτρηςΝ1980,
author = {Δημήτρης Ν. Χασάπης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {17},
pages = {63-83},
title = {Μαθηματικά Μοντέλα Διεθνών Ανταγωνισμών στους εξοπλισμούς.},
url = {http://eudml.org/doc/238835},
year = {1980},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ν. Χασάπης
TI - Μαθηματικά Μοντέλα Διεθνών Ανταγωνισμών στους εξοπλισμούς.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1980
IS - 17
SP - 63
EP - 83
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238835
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.