Η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία των Μαθηματικών Ο αριθμός ρίζα 2 είναι άρρητος Δέκα διαφορετικές αποδείξεις

Μαθηματική Επιθεώρηση (2005)

 • Issue: 63, page 115-126

How to cite

top

"Η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία των Μαθηματικών Ο αριθμός ρίζα 2 είναι άρρητος Δέκα διαφορετικές αποδείξεις." Μαθηματική Επιθεώρηση (2005): 115-126. <http://eudml.org/doc/238836>.

@article{Unknown2005,
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {63},
pages = {115-126},
title = {Η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία των Μαθηματικών Ο αριθμός ρίζα 2 είναι άρρητος Δέκα διαφορετικές αποδείξεις},
url = {http://eudml.org/doc/238836},
year = {2005},
}

TY - JOUR
TI - Η πρώτη μεγάλη κρίση στην ιστορία των Μαθηματικών Ο αριθμός ρίζα 2 είναι άρρητος Δέκα διαφορετικές αποδείξεις
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2005
IS - 63
SP - 115
EP - 126
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238836
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.