Ένας υπολογισμός του π με τις Πιθανότητες

Θανάσης Ξένος

Ευκλείδης Γ (1985)

 • Issue: 6, page 14-17

How to cite

top

Θανάσης Ξένος. "Ένας υπολογισμός του π με τις Πιθανότητες." Ευκλείδης Γ (1985): 14-17. <http://eudml.org/doc/238852>.

@article{ΘανάσηςΞένος1985,
author = {Θανάσης Ξένος},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {6},
pages = {14-17},
title = {Ένας υπολογισμός του π με τις Πιθανότητες},
url = {http://eudml.org/doc/238852},
year = {1985},
}

TY - JOUR
AU - Θανάσης Ξένος
TI - Ένας υπολογισμός του π με τις Πιθανότητες
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1985
IS - 6
SP - 14
EP - 17
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238852
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.