Μια απλοποιημένη προσέγγιση τιμολόγησης της συναλλαγματικής προθεσμιακής συναλλαγής

Άννα Μερίκα; Ανδρέας Μερίκας

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 48, page 49-55

How to cite

top

Άννα Μερίκα, and Ανδρέας Μερίκας. "Μια απλοποιημένη προσέγγιση τιμολόγησης της συναλλαγματικής προθεσμιακής συναλλαγής." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 49-55. <http://eudml.org/doc/238853>.

@article{ΆνναΜερίκα1997,
author = {Άννα Μερίκα, Ανδρέας Μερίκας},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {48},
pages = {49-55},
title = {Μια απλοποιημένη προσέγγιση τιμολόγησης της συναλλαγματικής προθεσμιακής συναλλαγής},
url = {http://eudml.org/doc/238853},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Άννα Μερίκα
AU - Ανδρέας Μερίκας
TI - Μια απλοποιημένη προσέγγιση τιμολόγησης της συναλλαγματικής προθεσμιακής συναλλαγής
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 48
SP - 49
EP - 55
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238853
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.