Η ανάλυση ρητής συναρτήσεως σε απλά κλάσματα

Hugh J. Hamilton

Μαθηματική Επιθεώρηση (1977)

 • Issue: 8, page 138-142

How to cite

top

Hugh J. Hamilton. "Η ανάλυση ρητής συναρτήσεως σε απλά κλάσματα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1977): 138-142. <http://eudml.org/doc/238858>.

@article{HughJ1977,
author = {Hugh J. Hamilton},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {8},
pages = {138-142},
title = {Η ανάλυση ρητής συναρτήσεως σε απλά κλάσματα},
url = {http://eudml.org/doc/238858},
year = {1977},
}

TY - JOUR
AU - Hugh J. Hamilton
TI - Η ανάλυση ρητής συναρτήσεως σε απλά κλάσματα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1977
IS - 8
SP - 138
EP - 142
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238858
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.