Ισοτιμίες Αριθμών και μερικές εφαρμογές τους.

Γεώργιος Σταματέλος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1984)

 • Issue: 26, page 112-116

How to cite

top

Γεώργιος Σταματέλος. "Ισοτιμίες Αριθμών και μερικές εφαρμογές τους.." Μαθηματική Επιθεώρηση (1984): 112-116. <http://eudml.org/doc/238860>.

@article{ΓεώργιοςΣταματέλος1984,
author = {Γεώργιος Σταματέλος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {26},
pages = {112-116},
title = {Ισοτιμίες Αριθμών και μερικές εφαρμογές τους.},
url = {http://eudml.org/doc/238860},
year = {1984},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Σταματέλος
TI - Ισοτιμίες Αριθμών και μερικές εφαρμογές τους.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1984
IS - 26
SP - 112
EP - 116
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238860
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.