Μαθηματικές Έννοιες και Πείραμα: Η Πορεία του Γαλιλαίου.

Ευγενία Κολέζα; Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Μαθηματική Επιθεώρηση (2000)

 • Issue: 53, page 49-61

How to cite

top

Ευγενία Κολέζα, and Κωνσταντίνος Σκορδούλης. "Μαθηματικές Έννοιες και Πείραμα: Η Πορεία του Γαλιλαίου.." Μαθηματική Επιθεώρηση (2000): 49-61. <http://eudml.org/doc/238863>.

@article{ΕυγενίαΚολέζα2000,
author = {Ευγενία Κολέζα, Κωνσταντίνος Σκορδούλης},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {53},
pages = {49-61},
title = {Μαθηματικές Έννοιες και Πείραμα: Η Πορεία του Γαλιλαίου.},
url = {http://eudml.org/doc/238863},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Ευγενία Κολέζα
AU - Κωνσταντίνος Σκορδούλης
TI - Μαθηματικές Έννοιες και Πείραμα: Η Πορεία του Γαλιλαίου.
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 2000
IS - 53
SP - 49
EP - 61
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238863
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.