Ισοκατανομή Ενέργειας στην Κυματική Διάδοση

Γεώργιος Δάσιος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1979)

 • Issue: 15, page 40-59

How to cite

top

Γεώργιος Δάσιος. "Ισοκατανομή Ενέργειας στην Κυματική Διάδοση." Μαθηματική Επιθεώρηση (1979): 40-59. <http://eudml.org/doc/238874>.

@article{ΓεώργιοςΔάσιος1979,
author = {Γεώργιος Δάσιος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {15},
pages = {40-59},
title = {Ισοκατανομή Ενέργειας στην Κυματική Διάδοση},
url = {http://eudml.org/doc/238874},
year = {1979},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δάσιος
TI - Ισοκατανομή Ενέργειας στην Κυματική Διάδοση
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1979
IS - 15
SP - 40
EP - 59
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238874
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.