Μια προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα

Δημήτρης Ντρίζος

Μαθηματική Επιθεώρηση (1997)

 • Issue: 47, page 51-36

How to cite

top

Δημήτρης Ντρίζος. "Μια προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα." Μαθηματική Επιθεώρηση (1997): 51-36. <http://eudml.org/doc/238875>.

@article{ΔημήτρηςΝτρίζος1997,
author = {Δημήτρης Ντρίζος},
journal = {Μαθηματική Επιθεώρηση},
language = {gre},
number = {47},
pages = {51-36},
title = {Μια προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα},
url = {http://eudml.org/doc/238875},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Ντρίζος
TI - Μια προσέγγιση του μήκους μιας καμπύλης γραμμής με το ορισμένο ολοκλήρωμα
JO - Μαθηματική Επιθεώρηση
PY - 1997
IS - 47
SP - 51
EP - 36
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238875
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.