Για τη Γ τάξη : Ο κύβος και οι ιδιότητες του

Αναστάσιος Πατρώνης; Νίκος Κισκύρας; Άννη Γιαννίκου; Γεώργιος Χαλκιάς

Ευκλείδης Α (1977-1978)

 • Issue: 5, page 144-149

How to cite

top

Αναστάσιος Πατρώνης, et al. "Για τη Γ τάξη : Ο κύβος και οι ιδιότητες του." Ευκλείδης Α (1977-1978): 144-149. <http://eudml.org/doc/238884>.

@article{ΑναστάσιοςΠατρώνης1977-1978,
author = {Αναστάσιος Πατρώνης, Νίκος Κισκύρας, Άννη Γιαννίκου, Γεώργιος Χαλκιάς},
journal = {Ευκλείδης Α},
language = {gre},
number = {5},
pages = {144-149},
title = {Για τη Γ τάξη : Ο κύβος και οι ιδιότητες του},
url = {http://eudml.org/doc/238884},
year = {1977-1978},
}

TY - JOUR
AU - Αναστάσιος Πατρώνης
AU - Νίκος Κισκύρας
AU - Άννη Γιαννίκου
AU - Γεώργιος Χαλκιάς
TI - Για τη Γ τάξη : Ο κύβος και οι ιδιότητες του
JO - Ευκλείδης Α
PY - 1977-1978
IS - 5
SP - 144
EP - 149
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238884
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.