Μιχαήλ Στεφανίδης. Ένας Πρωτοπόρος Μελετητής της Ιστορίας της Επιστήμης.

Ν. Καστάνης

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 18, page 3-6

How to cite

top

Ν. Καστάνης. "Μιχαήλ Στεφανίδης. Ένας Πρωτοπόρος Μελετητής της Ιστορίας της Επιστήμης.." Ευκλείδης Γ (1988): 3-6. <http://eudml.org/doc/238886>.

@article{Ν1988,
author = {Ν. Καστάνης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {18},
pages = {3-6},
title = {Μιχαήλ Στεφανίδης. Ένας Πρωτοπόρος Μελετητής της Ιστορίας της Επιστήμης.},
url = {http://eudml.org/doc/238886},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Ν. Καστάνης
TI - Μιχαήλ Στεφανίδης. Ένας Πρωτοπόρος Μελετητής της Ιστορίας της Επιστήμης.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 18
SP - 3
EP - 6
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238886
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.