Τέσσερα βασικά παραδείγματα των Αλγεβρικών Δομών για διδασκαλία

Τάσσος Πατρώνης

Ευκλείδης Γ (1983)

 • Issue: 2, page 109-128

How to cite

top

Τάσσος Πατρώνης. "Τέσσερα βασικά παραδείγματα των Αλγεβρικών Δομών για διδασκαλία." Ευκλείδης Γ (1983): 109-128. <http://eudml.org/doc/238901>.

@article{ΤάσσοςΠατρώνης1983,
author = {Τάσσος Πατρώνης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {2},
pages = {109-128},
title = {Τέσσερα βασικά παραδείγματα των Αλγεβρικών Δομών για διδασκαλία},
url = {http://eudml.org/doc/238901},
year = {1983},
}

TY - JOUR
AU - Τάσσος Πατρώνης
TI - Τέσσερα βασικά παραδείγματα των Αλγεβρικών Δομών για διδασκαλία
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1983
IS - 2
SP - 109
EP - 128
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238901
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.