Μέθοδος Προσδιορισμού Ακροτάτων Συνάρτησης με Βάση τη Μονοτονία.

Σ. Γ. Ευριπιώτης

Ευκλείδης Γ (1988)

 • Issue: 18, page 41-52

How to cite

top

Σ. Γ. Ευριπιώτης. "Μέθοδος Προσδιορισμού Ακροτάτων Συνάρτησης με Βάση τη Μονοτονία.." Ευκλείδης Γ (1988): 41-52. <http://eudml.org/doc/238904>.

@article{Σ1988,
author = {Σ. Γ. Ευριπιώτης},
journal = {Ευκλείδης Γ},
language = {gre},
number = {18},
pages = {41-52},
title = {Μέθοδος Προσδιορισμού Ακροτάτων Συνάρτησης με Βάση τη Μονοτονία.},
url = {http://eudml.org/doc/238904},
year = {1988},
}

TY - JOUR
AU - Σ. Γ. Ευριπιώτης
TI - Μέθοδος Προσδιορισμού Ακροτάτων Συνάρτησης με Βάση τη Μονοτονία.
JO - Ευκλείδης Γ
PY - 1988
IS - 18
SP - 41
EP - 52
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/238904
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.